l
全部商品分类

-​​​​ FRP 移动式住宅                                         - 不受地理限制,无论在哪里都可安装

- 用最尖端的技术开发                                   - 突出的性价比

- 简便坚固的设施,快速安装                         - 可全选


   移动式房屋   

   房屋特点